Informácie po Elektro 3G
1. Separovaný zber starých zariadení

Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré sa stali odpadom, sa označujú ako odpadové zariadenia. Majitelia starých zariadení ich musia zbierať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. Najmä staré zariadenia nepatria do domového odpadu, ale do špeciálnych zberných a vratných systémov.

2. Batérie a akumulátory ako aj svietidlá

Majitelia starých zariadení musia zvyčajne pred odovzdaním na zbernom mieste oddeliť staré batérie a akumulátory, ktoré nie sú pribalené k starému zariadeniu, ako aj svietidlá, ktoré je možné zo starého zariadenia vybrať bez toho, aby sa zničili. To neplatí, ak sú staré zariadenia pripravované na opätovné použitie za účasti orgánu verejnej správy na nakladanie s odpadmi. Z bezpečnostných dôvodov by sa batérie, akumulátory a svietidlá, ktoré nie sú napevno nainštalované v zariadeniach, mali pred odovzdaním starého zariadenia vybrať a zlikvidovať oddelene. Pri lítiových batériách prilepte póly batérie páskou, aby ste predišli skratu.

3. Možnosti vrátenia starých zariadení

Majitelia starých zariadení z domácností ich môžu bezplatne odovzdať na zberných miestach orgánov verejnej správy odpadov alebo na miestach spätného odberu zriadených výrobcami alebo distribútormi v zmysle ElektroG. To platí pre predaj pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku pre prístroje kategórie 1, 2 alebo 4 podľa § 2 ods. 1 ElektroG, a to „výmenníky tepla“, „prístroje s obrazovkou“ alebo „veľké zariadenia“ aspoň jeden vonkajší rozmer väčší ako 50 centimetrov). Koncoví používatelia sú pri uzatváraní kúpnej zmluvy požiadaní o zodpovedajúci zámer vrátenia. Svietidlá a malé zariadenia s dĺžkou hrany menšou alebo rovnou 50 cm (kategória 3, 5 a 6) nie je možné vyzdvihnúť z domu.

4. Oznámenie o ochrane osobných údajov

Staré zariadenia často obsahujú citlivé osobné údaje. Týka sa to najmä zariadení informačných a telekomunikačných technológií, akými sú počítače a smartfóny. Vo vlastnom záujme vezmite na vedomie, že každý koncový používateľ je zodpovedný za vymazanie údajov na starých zariadeniach, ktoré sa majú zlikvidovať.

5. Význam symbolu prečiarknutého smetného koša

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby, ktorý sa pravidelne zobrazuje na elektrických a elektronických zariadeniach, znamená, že predmetné zariadenie je potrebné po skončení životnosti zbierať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu.