Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ďakujeme vám za váš záujem o našu webovú stránku. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme o spracovaní vašich údajov. Zodpovednou stranou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DS-GVO, Datenschutz-Grundverordnung) a iných vnútroštátnych zákonov o ochrane údajov, ako aj iných ustanovení o ochrane údajov je:

Gries Deco Company GmbH

Boschstraße 7a

63843 Niedernberg

[email protected]

www.gries-deco-company.com

Úradník pre ochranu údajov spoločnosti Gries Deco GmbH je:

Ingo Wolff

Walbecker Straße 53

47608 Geldern, Deutschland/Nemecko

[email protected]

1. Poskytovanie webovej stránky a ukladanie do protokolových súborov
1.1 Spracovanie osobných údajov a jeho účel

Spoločnosť DEPOT Handels GmbH (ďalej len "GDC" alebo "my") spracúva osobné údaje užívateľov výlučne v rozsahu potrebnom na poskytovanie funkčnej webovej stránky, ako aj nášho obsahu a služieb. Pri návšteve našich webových stránok sa spracúvajú nasledovné údaje:

• IP adresa užívateľa

• použitý prehliadač (typ, verzia, jazyk)

• použitý operačný systém

• poskytovateľ internetových služieb užívateľa

• dátum a čas prístupu na našu webovú stránku

• súbory stiahnuté z našej webovej stránky

• webová stránka, z ktorej užívateľ vstúpil na našu webovú stránku

• webové stránky, na ktoré užívateľ pristupuje prostredníctvom našej webovej stránky.

Spracovanie a dočasné uloženie IP adresy je potrebné na to, aby bolo možné doručiť webovú stránku do počítača užívateľa. Na tento účel musí byť IP adresa užívateľa uložená počas trvania relácie. Protokolové súbory obsahujú IP adresy alebo iné údaje, ktoré umožňujú identifikáciu užívateľa. Ukladanie do protokolových súborov sa vykonáva s cieľom zabezpečiť funkčnosť webových stránok. Okrem toho slúžia tieto údaje na optimalizáciu našich webových stránok, personalizáciu a ďalší rozvoj našich služieb a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií. Akékoľvek spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje výlučne na vyššie uvedené účely a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie týchto účelov.

1.2 Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov našich užívateľov sa pravidelne vykonáva so súhlasom užívateľa. Výnimka platí v prípadoch, keď získanie predchádzajúceho súhlasu nie je možné z faktických dôvodov a spracovanie údajov nám umožňujú právne predpisy. Ukladanie údajov a protokolových súborov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO.

1.3 Vymazanie údajov a doba uchovávania/webová stránka

Osobné údaje dotknutých osôb vymažeme alebo zablokujeme hneď, ako prestane platiť účel ich uchovávania. V prípade spracovania údajov na účely poskytovania webových stránok sa vymazanie uskutoční po ukončení príslušnej relácie. V prípade ukladania osobných údajov do protokolových súborov sa tieto vymažú najneskôr po siedmich dňoch. Ukladanie po uplynutí tohto obdobia je možné za predpokladu, že IP adresy užívateľov sa predtým vymažú alebo abstrahujú, aby už nebolo možné priradiť vyvolaného klienta.

2. Zhromažďovanie a používanie údajov na spracovanie zmlúv a pri otváraní zákazníckeho účtu

Aby sme zjednodušili proces objednávania, ponúkame užívateľom možnosť zaregistrovať sa v našom systéme obchodu. Údaje sa pritom zadajú do vstupnej masky, prenesú sa k nám a uložia sa. Zhromažďujú sa nasledovné údaje:

• e-mailová adresa

• heslo

• meno

• priezvisko

• adresa (fakturačná a dodacia adresa)

• dátum narodenia

• bydlisko (krajina)

Užívateľ potom dostane na uvedenú e-mailovú adresu registračný e-mail, ktorý obsahuje odkaz, pomocou ktorého môže potvrdiť svoju registráciu a dokončiť registračný proces. Po registrácii si užívateľ môže otvoriť svoj užívateľský účet zadaním e-mailovej adresy a hesla a nakupovať v našom online obchode. Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO. Užívateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov deaktiváciou svojho užívateľského účtu. Údaje potom vymažeme, pokiaľ nie sme povinní ich uchovávať dlhšie obdobie z dôvodu zmluvných a/alebo zákonných povinností.

3. Proces objednávania

Keď nakupujete v našom online obchode, spracúvame od vás nasledujúce osobné údaje, aby sme mohli spracovať vašu objednávku:

• priezvisko, meno

• adresa (fakturačná a dodacia adresa)

• e-mailová adresa

• telefónne číslo

• číslo zákazníka

• platobné údaje

Údaje používame na spracovanie objednávky a v prípade potreby na komunikáciu s užívateľom. Údaje užívateľa odovzdávame v rámci rozsahu povolenom zákonom našim partnerským spoločnostiam, ktoré nás podporujú pri riadnom plnení zmluvy. Tieto spoločnosti sú zasa povinné dodržiavať platné ustanovenia o ochrane údajov. Pri doručovaní objednávok spolupracujeme s externými poskytovateľmi prepravných služieb (napr. Post, DHL atď.). Dostanete od nás iba údaje potrebné na realizáciu príslušnej objednávky:

• vaše meno,

• vašu dodaciu adresu,

• Ak je to možné, číslo vašej pošty (ak chcete, aby bola vaša objednávka doručená do balíkovej stanice DHL)

• Ak je to potrebné, vašu e-mailovú adresu (ak by vás poskytovateľ prepravnej služby chcel informovať e-mailom o predpokladanom dátume doručenia)

Tieto spoločnosti smú údaje spracúvať výlučne na plnenie svojich úloh v našom mene a len v súlade s našimi pokynmi. Ak dôjde k oneskoreniu objednávky, budeme vás o tom informovať prostredníctvom servisných e-mailov. Spracovanie údajov v súvislosti s procesom objednávania sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO. Údaje vymažeme hneď po spracovaní objednávky, pokiaľ nie sme povinní ich uchovávať dlhšie z dôvodu zmluvných a/alebo zákonných povinností.

4. Súťaže

Z času na čas ponúkame na našich webových stránkach súťaže. Ak využijete možnosť zúčastniť sa na našich súťažiach, údaje, ktoré ste zadali do príslušnej vstupnej masky, sa uložia.

Spracovanie údajov v tejto súvislosti sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu, napríklad e-mailom na adresu [email protected]

V prípade odvolania sa už nemôžete zúčastniť na príslušnej súťaži.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely realizácie súťaže, okrem iného na určenie, či ste oprávnení zúčastniť sa súťaže, a na určenie a oznámenie výhercov.

Za účelom zaslania výhier môžeme vaše údaje poskytnúť našim prepravným partnerom, ktorí nás podporujú pri riadnom vykonávaní súťaže, a to v rozsahu povolenom zákonom. Tieto spoločnosti sú zasa povinné dodržiavať platné ustanovenia o ochrane údajov. Tieto spoločnosti smú údaje spracúvať výlučne na plnenie svojich úloh v našom mene a len v súlade s našimi pokynmi. Okrem toho sa údaje neposkytujú tretím stranám. Upozorňujeme však, že v súlade s príslušnými podmienkami účasti a informáciami o ochrane osobných údajov môže dôjsť k odchýlkam, napríklad vo forme zverejnenia výhercu(kýň)/(ov) na našich účtoch na sociálnych sieťach.

Hneď ako sa splní obchodný účel súťaže a vy nebudete určený ako víťaz, vaše údaje po skončení súťaže vymažeme. Ak ste boli určený ako víťaz, vaše osobné údaje vymažeme po uplynutí lehôt na uchovávanie údajov podľa daňového a obchodného práva. Ide o 10 rokov v prípade účtovných dokladov podľa § 147 ods. 1 daňového poriadku (AO, Abgabenordnung) a 6 rokov v prípade obchodných dokladov podľa § 257 ods. 1 obchodného zákonníka (HGB, Handelsgesetzbuch).

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Ak nám však vyššie uvedené údaje neposkytnete, nebude možné, aby ste sa zúčastnili súťaže alebo nás kontaktovali v súvislosti s oznámením o výhre.

5. Používanie údajov pri registrácii na odber e-mailového informačného bulletinu

Na našich webových stránkach je možnosť prihlásiť sa na odber bezplatného informačného bulletinu. Tento zasielame pravidelne až štyrikrát týždenne. V prípade registrácie na odber informačného bulletinu budeme spracúvať tieto osobné údaje:

• priezvisko, meno:

• dátum narodenia

• e-mailová adresa

• IP adresa volajúceho počítača

• dátum a čas odoslania

Zasielanie nášho informačného bulletinu prebieha prostredníctvom Emarsys, služba poskytovateľa spoločnosti Emarsys eMarketing Systems GmbH (ďalej len „Emarsys“), Zeppelinstrasse 2, 85399 Hallbergmoos. Emarsys je služba, ktorú je okrem iného možné použiť na organizáciu a analýzu zasielania informačných bulletinov. Pomocou služby Emarsys dokážeme analyzovať naše kampane týkajúce sa informačných bulletinov. Môžeme napríklad zistiť, či bola otvorená správa s informačným bulletinom a na ktoré odkazy sa prípadne kliklo. Takto môžeme okrem iného zistiť, na ktoré odkazy sa klikalo obzvlášť často. Okrem toho môžeme zistiť, či sa po otvorení/kliknutí vykonali určité vopred definované akcie (miera konverzie). Služba Emarsys nám tiež umožňuje rozdeliť ("klastrovať") príjemcov informačných bulletinov podľa rôznych kategórií. Príjemcovia informačných bulletinov môžu byť napríklad rozdelení podľa veku, pohlavia alebo miesta bydliska. Týmto spôsobom je možné informačné bulletiny lepšie prispôsobiť príslušným cieľovým skupinám. Údaje zadané užívateľom na účely zasielania informačných bulletinov sa spravujú a uchovávajú výlučne v Európskej únii. Podrobné informácie nájdete na stránke https://www.emarsys.com/en/privacy-policy

. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v tejto súvislosti je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO. Súhlas môžete odvolať kliknutím na príslušný odkaz uvedený v každom informačnom bulletine alebo na stránke [email protected].

6. Individuálne odporúčania produktov e-mailom

V súvislosti s našimi službami vám predkladáme informácie a ponuky od spoločnosti GDC na základe vašich záujmov. Tieto individuálne odporúčania produktov od nás dostanete bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber informačného bulletinu. Na výber individuálnych odporúčaní produktov používame v súlade s právnymi ustanoveniami predovšetkým údaje o vašich predchádzajúcich nákupoch a údaje o záujmoch, z ktorých odvodzujeme vaše záujmy o produkty, pričom zohľadňujeme vaše záujmy a preferencie a profilové údaje, ktoré nám boli oznámené.

Ak si už neželáte dostávať od nás individuálne odporúčania produktov, môžete túto službu kedykoľvek deaktivovať:

• Ak si neželáte dostávať od nás individuálne odporúčania produktov e-mailom, môžete to kedykoľvek neformálne odmietnuť bez toho, aby vám vznikli akékoľvek náklady okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb (napríklad náklady na internetové pripojenie, poštovné), napríklad e-mailom na adresu [email protected] Samozrejme, v každom e-maile nájdete aj odkaz na odhlásenie.

Na účely odosielania e-mailov používame službu doručovania e-mailov spoločnosti Emarsys eMarketing Systems GmbH (ďalej len "Emarsys"), Zeppelinstrasse 2, 85399 Hallbergmoos, Nemecko. Prenášajú sa len e-mailové adresy potrebné na odosielanie e-mailov. E-mailové adresy sa používajú výlučne v kontexte GDC a neposkytujú sa tretím stranám. Ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Emarsys nájdete na adrese https://www.emarsys.com/en/privacy-policy .

Právny základ pre používanie poskytovateľa prepravných služieb je založený na našich oprávnených záujmoch článok 6 ods. 1 písm. f) DSGVO. So spoločnosťou Emarsys sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok podľa článku 28 ods. 3 bod 1 DSGVO.

Emarsys môže použiť údaje príjemcov v pseudonymnej forme, t. j. bez priradenia k užívateľovi, na optimalizáciu alebo zlepšenie svojich vlastných služieb, napríklad na technickú optimalizáciu zasielania a prezentácie informačných bulletinov alebo na štatistické účely. Poskytovateľ služieb odosielania však nepoužije vaše údaje na to, aby vám sám písal alebo ich postúpil tretím stranám.

6. Kontaktný formulár

Na našej internetovej stránke sa nachádza kontaktný formulár, ktorý môžete použiť na elektronický kontakt. Ak užívateľ využije túto možnosť, údaje, ktoré zadal do vstupnej masky, sa prenesú k nám a uložia:

• meno

• priezvisko

• e-mail

• objednávacie číslo

• predmet

• text zadaný užívateľom do určeného voľného poľa

Okrem toho sa pri odosielaní správy ukladajú nasledujúce údaje:

• IP adresa užívateľa

• dátum a čas registrácie

Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO. Údaje sa používajú výlučne na spracovanie kontaktu a následnú komunikáciu. V tejto súvislosti sa údaje neposkytujú tretím stranám. Ak údaje použijeme na iné účely, vopred si vyžiadame súhlas užívateľa. Osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a údaje odoslané e-mailom sa vymažú po ukončení príslušnej komunikácie s užívateľom, t. j. hneď ako je z okolností zrejmé, že príslušná záležitosť bola definitívne objasnená. Ďalšie osobné údaje získané počas procesu odosielania budú vymazané najneskôr po siedmich dňoch. Užívateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás užívateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek namietať proti ukladaniu svojich osobných údajov. V takom prípade nie je možné žiadosť o kontakt spracovať alebo v komunikácii pokračovať. Všetky osobné údaje uložené počas nadviazania kontaktu nás budú v tomto prípade vymazané.

8. Používanie údajov na poštovú reklamu a vaše právo vzniesť námietku

Okrem toho si vyhradzujeme právo ukladať nasledujúce údaje alebo ich časti do súhrnných zoznamov a používať ich na vlastné reklamné účely, napríklad na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou:

• meno a priezvisko

• poštová adresa

• titul

• vysokoškolské vzdelanie

• rok narodenia

• profesia, odvetvie alebo obchodné meno

Toto sa vykonáva na základe zváženia záujmov s cieľom chrániť naše oprávnené záujmy v súlade s článkom 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DS-GVO. Tie vyplývajú z príslušných účelov a majú, pokiaľ nie je uvedené inak, konkurenčný a ekonomický charakter.

Proti ukladaniu a používaniu vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na nižšie uvedený kontakt.

9. Využitie údajov na analýzu nákupného správania

Používame interné aplikácie, aby sme mohli presnejšie analyzovať a vyhodnocovať nákupné správanie našich zákazníkov. Cieľom je, aby sme vám mohli poskytovať prispôsobené ponuky a aby sme mohli monitorovať a optimalizovať naše interné procesy. Možno vyhodnotiť nasledovné údaje:

• oslovenie/pohlavie

• priezvisko, meno

• adresa

• e-mailová adresa

• dátum narodenia (ak je uvedený)

• údaje o transakciách/história nákupov

Právnym základom k tomuto je článok 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO.

10. Spracovanie údajov pri používaní služby PayPal

Ak sa rozhodnete využiť platobné služby spoločnosti PayPal (PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), sprostredkujeme spoločnosti PayPal údaje potrebné na spracovanie platby a kontrolu totožnosti a úverovej bonity. Právnym základom pre kontrolu úverovej bonity je článok 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO. V prípade využívania platobných služieb prostredníctvom služby PayPal je právnym základom pre spracovanie článok 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO. V rámci tohto procesu môžu byť spoločnosti PayPal sprostredkované nasledujúce údaje:

• meno

• dátum narodenia

• adresa

• telefónne číslo

• e-mailová adresa

• údaje na spracovanie platieb, napríklad údaje o účte

V Slovensku na overovanie totožnosti a úverovej spoľahlivosti môžu používať úverové registre uvedené vo vyhlásení spoločnosti PayPal o ochrane osobných údajov https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-full. Svoj súhlas s takýmto používaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať spoločnosti PayPal.

11. Spracovanie údajov pri použití karty ConCardis (Visa/Mastercard)

Ak sa rozhodnete platiť kreditnou kartou prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb ConCardis (ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Nemecko), údaje nevyhnutné na spracovanie platby sprostredkujeme spoločnosti ConCardis. Právnym základom pre používanie platobných služieb prostredníctvom ConCardis je článok 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO. V tejto súvislosti sa môžu spoločnosti ConCardis sprostredkovať nasledovné údaje:

• meno

• dátum narodenia

• adresa

• telefónne číslo

• e-mailová adresa

• údaje na spracovanie platieb, napríklad údaje o účte, informácie o kreditnej karte.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti ConCardis nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti ConCardis, ktoré je k dispozícii na adrese: https://www.concardis.com/de-en/protecting-your-data

12. Používanie súborov cookie

Na našich webových stránkach používame súbory cookie. Súbory cookie sa ukladajú vo vašom počítači a sprostredkujú sa z neho na naše webové stránky. Súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje vášmu webovému prehliadaču jedinečne vás identifikovať, keď si opätovne spustíte naše webové stránky.

Rozlišujeme základné súbory cookie (bod 14.1), funkčné a analytické súbory cookie (bod 14.2) a marketingové súbory cookie (bod 14.3).

Nastavenia spracovania súborov cookie si môžete nakonfigurovať sami prostredníctvom [nasledujúceho odkazu].

Zaobchádzanie so súbormi cookie môžete v prehliadači nakonfigurovať aj sami. Zmenou nastavení vo vašom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Toto môže prebehnúť tiež automaticky. Ak sú súbory cookie na našich webových stránkach deaktivované, je možné, že už nebude možné využívať všetky funkcie v plnom rozsahu. Viac informácií nájdete na webových stránkach príslušného poskytovateľa vášho prehliadača:

12.1 Základné súbory cookie

Základné súbory cookie sú technicky nevyhnutné na riadne fungovanie našich webových stránok. Niektoré nevyhnutné súbory cookie zabezpečujú technickú stabilitu našich webových stránok a umožňujú funkcie súvisiace s bezpečnosťou. Používanie niektorých funkcií, ako je napríklad náš nákupný košík alebo kontaktný formulár, je možné iba vďaka nevyhnutným súborom cookie. Bez takéhoto spracovania údajov nie je možné používať naše webové stránky, t. j. nemáte možnosť vzniesť námietku.

Tento typ súborov cookie používame na zvýšenie bezpečnosti a funkčnosti našich webových stránok a ponúkaných webových aplikácií. Nevyhnutné súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje, t. j. nezaznamenáva sa žiadna IP adresa ani iné informácie, ktoré by umožnili ich spätné vysledovanie vašej osoby. Prehľad potrebných súborov cookie, ktoré používame, nájdete tu.

Spracovanie osobných údajov použitím nevyhnutných súborov cookie je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO.

Pomocou technicky nevyhnutných súborov cookie sa vám snažíme zjednodušiť používanie našich webových stránok. Niektoré funkcie našich webových stránok nie je možné ponúkať bez použitia súborov cookie. Pre tieto účely je potrebné, aby bol prehliadač opätovne rozpoznaný aj po zmene stránky. Tieto účely sú zároveň naším oprávneným záujmom.

Vaše užívateľské údaje získané prostredníctvom technicky nevyhnutných súborov cookie nepoužívame na vytváranie užívateľských profilov.

12.2. Funkčné a analytické súbory cookie pre meranie rozsahu

Súbory cookie na meranie rozsahu nám umožňujú získať anonymné štatistické informácie o používaní našich webových stránok a pochopiť, v akej interakcii sú návštevníci s našimi webovými stránkami. Tieto súbory cookie nám umožňujú napríklad merať počet návštevníkov našich webových stránok a optimalizovať obsah našich webových stránok. Tu nájdete prehľad súborov cookie, ktoré používame, a možnosť zodpovedajúcim spôsobom upraviť vaše nastavenia súborov cookie. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pomocou súborov cookie na meranie rozsahu je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

12.2.1 Nástroj Google Tag Manager

Na našich webových stránkach používame nástroj Google Tag Manager poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Írsko ("Google"). Nástroj Google Tag Manager implementuje tagy (značky) a spúšťa iné tagy. Po spustení tagu môže spoločnosť Google spracúvať vaše osobné údaje. Nie je vylúčené, že spoločnosť Google sprostredkuje osobné údaje aj na server USA. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de&hl=sk.

Nástroj Google Tag Manager spracúva najmä tieto osobné údaje:

• online identifikátory (vrátane identifikátorov súborov cookie)

• IP adresa.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa údaje z webových stránok, na ktorých sú integrované služby Google, nájdete na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.

Účelom používania nástroja Google Tag Manager je zjednodušiť a sprehľadniť integráciu rôznych kódov a služieb a optimalizovať časy načítania rôznych služieb. Ak ste deaktivovali jednotlivé služby sledovania, deaktivácia zostane zachovaná pre všetky dotknuté sledovacie značky (tagy), ktoré sú integrované nástrojom Google Tag Manager.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google, ako aj o vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Informácie o vašich nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete na adrese https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.c Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Google v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť deaktivovať nástroj Google Tag Manager v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 2). V takomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu.

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej služby správy súhlasov tu

12.2.2 Minubo

Používame softvér e-commerce BI spoločnosti Minubo, poskytovateľ služieb Minubo GmbH, Großer Burstah 31, 20457 Hamburg. Táto služba nám umožňuje analyzovať, optimalizovať a zabezpečiť hospodárne fungovanie nášho online obchodu. Na tento účel sa zhromažďujú a prehľadne prezentujú klasické kľúčové údaje elektronického obchodu (hodnoty objednávok, objednávky, zrušenia, vrátenia, konverzný pomer, relácie atď.).

Ďalšie informácie o spracovaní údajov nájdete na adrese: https://www.minubo.com/en/legal/privacy-policy

• adresy

• e-mailové adresy

• mená

• pohlavie

• vek

• hodnota objednávky

• počet objednávok

• ID transakcie

Údaje sa zhromažďujú prostredníctvom pseudonymizovaných backendových údajov online obchodu a služby Google Analytics (pozri tam). Spoločnosť Minubo používa tieto systémy len ako zdroj a spája existujúce údaje.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti. Keďže zhromažďovanie údajov sa uskutočňuje prostredníctvom služby Google Analytics, pokiaľ ide o možnosti opt-out, odkazujeme vás na informácie o službe Google Analytics a na tam uvedenú možnosť odhlásenia. Ak vznesiete námietku proti zhromažďovaniu údajov prostredníctvom služby Google Analytics, spoločnosť Minubo nebude vaše údaje spracovávať.

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

12.3 Marketingové súbory cookie

Súbory cookie na analýzu používania nám umožňujú analyzovať, ako používate naše webové stránky. Pomocou týchto súborov cookie môžeme testovať účinnosť našich webových stránok a zisťovať chyby. Okrem toho tieto súbory cookie poskytujú poznatky na optimalizáciu našich služieb, ako aj na webové analýzy. Tu nájdete prehľad súborov cookie, ktoré používame, a možnosť zodpovedajúcim spôsobom upraviť vaše nastavenia súborov cookie.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pomocou súborov cookie na analýzu používania je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

12.3.1 Google Analytics

Naše webové stránky používajú službu Google Analytics poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Írsko ("Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našich webových stránok (vrátane vašej IP adresy). Informácie vygenerované súbormi cookie sa prenášajú na server spoločnosti Google, pravdepodobne v USA alebo v inej tretej krajine, a tam sa ukladajú. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de&hl=sk.

Na našich webových stránkach sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že spoločnosť Google vašu IP adresu pred odoslaním do USA skráti, aby bolo možné vylúčiť odkaz na osobu.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti. Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Google v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť úplne deaktivovať službu Google Analytics v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 2). Spracovaniu údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj použitím doplnku (add-on) prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics. Ďalšie informácie a doplnok nájdete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

V takomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu.

Ďalšie informácie o ochrane údajov služby Google Analytics nájdete na adrese https://policies.google.com/?hl=sk&gl=de.

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej služby správy súhlasov tu

12.3.2 Google Ads/AdWords/sledovanie konverzií

Naše webové stránky používajú Google Ads a v rámci služby Google AdWords aj sledovanie konverzií, čo je služba analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Írsko ("Google").

My sami pri uvedených reklamných opatreniach nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne osobné údaje. Od spoločnosti Google dostávame len štatistické vyhodnotenia. Na základe týchto hodnotení môžeme zistiť, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť účinné. Z použitia reklamných nástrojov nezískavame žiadne ďalšie údaje, najmä vás na základe týchto informácií nemôžeme identifikovať. Vďaka použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom spoločnosti Google.
Naše webové stránky používajú v rámci sledovania konverzií Google rozšírenie – Google Enhanced Conversion, analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Prostredníctvom Google Enhanced Conversion sa môžu zhromažďovať osobné údaje, ako je vaša e-mailová adresa, meno, súkromná adresa alebo telefónne číslo. Tieto údaje sú anonymizované v našich značkách sledovania konverzií a odoslané spoločnosti Google ako údaje hash na zlepšenie našich vyhodnotení konverzií. Podľa týchto vyhodnotení môžeme lepšie merať predaj a udalosti na našej webovej stránke, aby sme mohli optimalizovať naše ponuky pre vás.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Google v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť deaktivovať Google Ads v nastaveniach Google Ads vášho prehliadača (pozri vyššie bod 2). Okrem toho máte možnosť vzniesť námietku proti záujmovo orientovanej reklame spoločnosti Google, a to prostredníctvom požadovaných nastavení na adrese https://consent.google.de/ml?hl=sk&oldhl=de&gl=DE&m=0&pc=ads&continue=https%3A%2F%2Fadssettings.google.de%2F&src=1. V takomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu.

Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/?hl=sk&gl=de.

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej služby správy súhlasov tu

12.3.3 Google Double Click

Naše webové stránky používajú službu Google Double Click od poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Írsko ("Google"). Účelom používania služby Google Double Click je optimalizácia nášho marketingu a našich webových stránok. Služba Google Double Click zhromažďuje tzv. konverzie, ktoré súvisia s reklamnými požiadavkami, napríklad keď si pozriete reklamu DoubleClick a neskôr navštívite naše webové stránky pomocou toho istého webového prehliadača a uskutočníte nákup. Služba Google Double Click používa súbory cookie na zabránenie viacnásobnému zobrazeniu reklám. Informácie vygenerované súbormi cookie sa prenášajú na server spoločnosti Google, pravdepodobne v USA alebo v inej tretej krajine, a tam sa ukladajú. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de&hl=sk.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Google v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť deaktivovať službu Google Double Clicks v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 2). Okrem toho máte možnosť vzniesť námietku proti záujmovo orientovanej reklame spoločnosti Google, a to prostredníctvom požadovaných nastavení na adrese https://consent.google.de/ml?hl=sk&oldhl=de&gl=DE&m=0&pc=ads&continue=https%3A%2F%2Fadssettings.google.de%2F&src=1.

V takomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu.

Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/?hl=sk.

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej služby správy súhlasov tu

12.3.4 Google Remarketing

Naše webové stránky používajú službu Google Remarketing od poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Írsko ("Google"). Služba Google Remarketing nám umožňuje zobrazovať vám naše reklamy po tom, čo ste navštívili naše webové stránky, keď pokračujete v používaní internetu. To prebieha prostredníctvom súborov cookie uložených vo vašom prehliadači, ktoré spoločnosť Google používa na zaznamenávanie a analýzu vášho správania pri používaní pri návšteve rôznych webových stránok. Týmto spôsobom môže spoločnosť Google určiť vašu predchádzajúcu návštevu našich webových stránok. Podľa spoločnosti Google sa údaje zhromaždené v rámci remarketingu nekombinujú s vašimi osobnými údajmi, ktoré ukladá spoločnosť Google. Podľa spoločnosti Google sa pseudonymizácia používa najmä pri remarketingu. Informácie vygenerované súbormi cookie sa prenášajú na server spoločnosti Google, pravdepodobne v USA alebo v inej tretej krajine, a tam sa ukladajú. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=de&hl=sk.

Službu Google Remarketing používame na marketingové a optimalizačné účely, najmä na zobrazovanie relevantných a zaujímavých reklám a na zlepšenie prehľadov o výkonnosti kampaní.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Google v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť úplne deaktivovať službu Google Remarketing v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 2). Okrem toho máte možnosť vzniesť námietku proti záujmovo orientovanej reklame spoločnosti Google, a to prostredníctvom požadovaných nastavení na adrese https://consent.google.de/ml?hl=sk&oldhl=de&gl=DE&m=0&pc=ads&continue=https%3A%2F%2Fadssettings.google.de%2F&src=1.

V takomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu.

Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/?hl=sk.

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej služby správy súhlasov tu

12.3.5 Criteo

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s pseudonymnou analýzou vášho správania pri surfovaní spoločnosťou Criteo bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti pomocou nasledujúceho odkazu na odhlásenie na stránke https://www.criteo.com/de/privacy/ alebo pomocou nášho Služba správy súhlasov tu. V takomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu.

12.3.6 RTB House

Na našich webových stránkach používame technológiu spoločnosti RTB House S.A., Złota 61/101, 00-819 Varšava, Polen/Poľsko. Táto technológia nám umožňuje používať pixely a súbory cookie na to, aby sme vás nasmerovali na ďalší obsah na našich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích strán, ktorý by vás mohol tiež zaujímať (retargeting). V tejto súvislosti sa používajú súbory cookie. Odporúčania integrované spoločnosťou RTB House sa určujú na základe vášho predtým zobrazeného obsahu. Obsah je technicky automaticky kontrolovaný a dodávaný spoločnosťou RTB House. Zobrazenie sa vykonáva na pseudonymnom základe.

Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky, ako napríklad typ/verzia prehliadača, použitý operačný systém, URL odkazu (predtým navštívená stránka), čas požiadavky servera, sa prenášajú na server spoločnosti RTB House a tam sa ukladajú.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti RTB House nájdete tu: ahttps://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/.

Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DSGVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti, napríklad v rámci vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti RTB House na adrese: ahttps://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/ alebo prostredníctvom našej služby správy súhlasov tu.

V takomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu.

12.3.7 Microsoft Bing Ads

Naše webové stránky používajú službu Microsoft Bing Ads, ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Služba Microsoft Bing Ads nám umožňuje sledovať vašu aktivitu na našich webových stránkach v rozsahu, v akom ste na naše webové stránky vstúpili prostredníctvom reklám zobrazovaných službou Microsoft Bing Ads. Keď kliknete na nami umiestnenú reklamu pomocou služby Microsoft Bing Ads, vo vašom zariadení sa nastaví súbor cookie. To nám a spoločnosti Microsoft umožňuje sledovať, či ste klikli na reklamu Microsoft Bing Ads a boli prostredníctvom nej presmerovaní na naše webové stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní našich webových stránok (vrátane vašej IP adresy) môže spoločnosť Microsoft sprostredkovať a uložiť na serveroch v USA alebo iných tretích krajinách. Viac informácií o ochrane údajov nájdete u spoločnosti Microsoft na adrese https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement.

Pomocou služby Microsoft Bing Ads sa snažíme vyhodnotiť účinnosť našich reklamných opatrení. My sami pri uvedených reklamných opatreniach nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne osobné údaje. Od spoločnosti Microsoft dostávame len štatistické vyhodnotenia. Na základe týchto hodnotení môžeme zistiť, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť účinné. Na základe týchto informácií nie je možné identifikovať vašu osobu.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Microsoft v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť úplne deaktivovať službu Microsoft Bing Ads v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 2). Spracovanie údajov môžete zakázať aj kliknutím na nasledujúci odkaz https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=sk-SK.

V prípade odvolania je možné, že vám nebudú plne k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok.

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej služby správy súhlasov tu

12.3.8 Hotjar

Naše webové stránky používajú službu Hotjar, ktorú poskytuje spoločnosť Hotjar, Inc, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. Ide o službu, ktorá nám umožňuje lepšie pochopiť vaše potreby a optimalizovať ponuku našich webových stránok. Služba Hotjar používa súbory cookie na analýzu vášho správania na našich webových stránkach. Služba Hotjar ukladá tieto informácie do pseudonymizovaného profilu užívateľa. Spoločnosť Hotjar ani my tieto informácie nepoužívame na identifikáciu jednotlivých užívateľov, ani ich nekombinujeme s inými údajmi o jednotlivých užívateľoch.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Ak nesúhlasíte s budúcim odosielaním vašich údajov spoločnosti Hotjar v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť úplne deaktivovať službu Hotjar v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 2).

V prípade odvolania je možné, že vám nebudú plne k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok.

12.3.9 Facebook Custom Audiences Pixel

Naše webové stránky používajú Facebook Custom Audiences Pixel, marketingový nástroj poskytovaný spoločnosťou Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland/Írsko. Pomocou nástroja Facebook Custom Audiences Pixel je možné sledovanie na rôznych webových stránkach.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Ak nesúhlasíte s budúcim odosielaním vašich údajov spoločnosti Facebook v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť úplne deaktivovať Facebook v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 15).

V prípade odvolania je možné, že vám nebudú plne k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na stránke https://m.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fprivacy%2F&refsrc=deprecated

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej služby správy súhlasov tu

12.3.10 Pinterest Tag

Na prispôsobenie našich kampaní Pinterest, ich ďalšiu optimalizáciu a meranie ich konverzie používame Pinterest Tag, individuálnu časť kódu, Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, USA, ("Pinterest"), ktorá je vložená do našej webovej stránky. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby sa naše Pinterest-Ads zobrazovali len tým užívateľom Pinterestu, ktorí zároveň prejavili záujem o našu ponuku, a zároveň zabezpečíme, aby naše Pinterest-Ads zodpovedali potenciálnemu záujmu príslušného užívateľa a neobťažovali ho. To nám tiež umožňuje sledovať akcie užívateľov Pinterestu po zobrazení alebo kliknutí na jednu z našich Pinterest-Ads. To nám pomáha merať konverziu príslušnej kampane na štatistické účely, účely prieskumu trhu a fakturácie. Pri použití sa spracúvajú nasledujúce informácie:

• informácie o zariadení (napríklad typ, značka)

• použitý operačný systém (napríklad iOS 11)

• IP adresa použitého zariadenia

• čas volania našej ponuky

• typ a obsah kampane a

• reakcia na príslušnú kampaň (napríklad kliknutie na tlačidlo).

Takto zhromaždené údaje sú anonymné a neposkytujú nám žiadne závery o identite príslušného užívateľa. Údaje sa uchovávajú v súlade so zákonnými lehotami uchovávania a potom sa automaticky vymažú. Ak sa po návšteve našej webovej stránky prihlásite do svojho účtu Pinterest alebo navštívite našu webovú stránku, keď ste prihlásení, je možné, že tieto údaje budú uložené a spracované spoločnosťou Pinterest. Spoločnosť Pinterest môže nasledovné údaje prepojiť s vaším účtom Pinterest a použiť ich aj na vlastné reklamné účely.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Pinterest Inc v rámci používania používaním našich webových stránok, máte možnosť úplne deaktivovať Pinterest Inc v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 15).

V prípade odvolania je možné, že vám nebudú plne k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok.

Viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou Pinterest Inc nájdete v informáciách ochrane osobných údajov na adrese https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy.

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej služby správy súhlasov tu

12.3.11 Facebook SDK

Používame takzvaný Facebook Software Development Kit (Facebook SDK). Facebook SDK poskytuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland/Írsko ("Facebook").

Pritom Facebook SDK používa alebo zaznamenáva nasledujúce údaje:

• Explicitné udalosti – informácie z udalostí, ktoré sa sledujú, pretože sme na to našu aplikáciu špeciálne nakonfigurovali, napríklad "AddtoCart" alebo "logPurchase", ako aj ďalšie parametre poskytnuté aplikáciou.

• Automaticky zaznamenávané udalosti – základné interakcie v aplikácii (napríklad inštalácia aplikácie, spustenie aplikácie) a systémové udalosti (napríklad načítanie SDK, výkon SDK), ktoré sa automaticky zaznamenávajú.

• ID aplikácie Facebook – jedinečné ID, ktoré Facebook pridelil webovej stránke a mobilnej aplikácii inzerenta.

• ID mobilnej reklamy – IDFA pre iOS alebo ID reklamy pre Android.

• Metadáta z požiadavky – typ a verzia mobilného operačného systému, verzia SDK, názov aplikácie, verzia aplikácie, nastavenie opt-out zariadenia, reťazec agenta užívateľa a IP adresa klienta. SDK zhromažďuje aj nasledujúce charakteristické hodnoty zariadenia: Časové pásmo, operačný systém zariadenia, model zariadenia, poskytovateľ, veľkosť obrazovky, jadrá procesora, celková pamäť, voľná pamäť.

Facebook SDK nám pomáha zvýšiť úspešnosť reklamných kampaní mobilných aplikácií Facebook - napríklad tým, že nezobrazuje reklamy na príslušnú aplikáciu na takých koncových zariadeniach, ktoré už majú aplikáciu nainštalovanú. Facebook SDK tiež umožňuje rôzne vyhodnotenia inštalácie našej aplikácie a úspešnosti jednej z našich reklamných kampaní. Pomocou Facebook SDK je tiež možné analyzovať jednotlivé aktivity užívateľa v rámci aplikácie, aby sme mohli napríklad presnejšie a lepšie definovať cieľovú skupinu pre reklamné kampane.

Do spoločnosti Facebook sa prenášajú len tieto pseudonymizované údaje. Pseudonym je reklamné ID poskytnuté operačným systémom koncového zariadenia (názov sa môže líšiť v závislosti od operačného systému). ID aplikácie môže užívateľ vytvoriť nanovo pri opätovnej inštalácii aplikácie.

Účelom zhromažďovania a používania týchto údajov je analýza našej cieľovej skupiny a optimalizácia reklamných kampaní alebo informácií o produktoch. Právnym základom je článok 6 ods. 1a DSGVO, teda vami udelený súhlas.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Ak nesúhlasíte s budúcim odosielaním vašich údajov spoločnosti Facebook v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť úplne deaktivovať Facebook v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 15).

V prípade odvolania je možné, že vám nebudú plne k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na stránke https://m.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fprivacy%2F&refsrc=deprecated

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej služby správy súhlasov tu

12.3.12 AWIN

Naše webové stránky využívajú Performance Advertising Netzwerk (výkonnostnú reklamnú sieť) spoločnosti AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín. Awin je affiliate (partnerská) sieť, ktorá ponúka tzv. affiliate marketing. Ide o internetovú formu distribúcie, ktorá umožňuje komerčným prevádzkovateľom internetových stránok (takzvaným merchants (obchodníkom) alebo advertisern (inzerentom)) zobrazovať na webových stránkach distribučných partnerov (takzvaných affiliate (partnerov) alebo publisher (vydavateľov)) reklamu, ktorá je zvyčajne odmeňovaná prostredníctvom provízie za kliknutie alebo predaj. Obchodník sprístupní reklamné médium prostredníctvom affiliate siete, ktoré je následne integrované do affiliate webových stránok. Spoločnosť AWIN ukladá identifikačné číslo affiliate, číslo objednávky návštevníka webovej stránky a kliknutého reklamného materiálu na účely dokumentácie transakcií, aby bolo možné správne priradiť úspešnosť reklamného materiálu.

Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO. Účelom ukladania týchto údajov je spracovanie platieb provízií medzi obchodníkom a affiliate, ktoré sa spracúvajú prostredníctvom spoločnosti Awin. To je tiež náš oprávnený záujem.

Právo vzniesť námietku (článok 21 DS-GVO)

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti prostredníctvom našej služby správy súhlasov tu.

Vaše osobné údaje nebudeme následne ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné legitímne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou AWIN nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na adrese https://www.awin.com/us/privacy.

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

13. Integrácia externých služieb
13.1 Integrácia služieb Google

Na našich webových stránkach sme integrovali nasledujúce služby poskytovateľa Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Írsko. V rámci týchto služieb môže spoločnosť Google prípadne spracúvať vaše osobné údaje. Nie je vylúčené, že spoločnosť Google sprostredkuje informácie aj na server USA. Ďalšie informácie nájdete na adrese (https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=sk#infocollect)

• údaje o aplikáciách, prehliadačoch a zariadeniach, ktoré používate pri prístupe k službám Google

• jedinečné identifikátory, typ a nastavenia prehliadača, typ a nastavenia vášho zariadenia, operačný systém, informácie o mobilnej sieti (názov mobilného operátora, telefónne číslo, číslo verzie aplikácie)

• údaje o tom, ako vaše aplikácie, prehliadače a zariadenia komunikujú so službami Google (napríklad IP adresa, hlásenia o zlyhaní, aktivity systému, dátum, čas a odkazujúca adresa URL vašej požiadavky)

• údaje o aktivitách (napríklad výrazy, ktoré vyhľadávate, videá, ktoré sledujete, obsah a reklamy, ktoré si prezeráte a s ktorými interagujete).

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa údaje z webových stránok, na ktorých sú integrované služby Google, nájdete na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Účel a rozsah spracovania údajov spoločnosťou Google, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Informácie o vašich nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete na adrese https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

13.1.1 Google Maps

Používame Google Maps. Google Maps je mapová služba, ktorá má uľahčiť vyhľadávanie miest, ktoré uvádzame na našich webových stránkach. Pri používaní služby Google Maps môže spoločnosť Google spracúvať údaje o vašom používaní funkcií Maps na našich webových stránkach.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom svojich údajov spoločnosti Google v rámci používania služby Google Maps, máte možnosť deaktivovať službu Google Maps v nastaveniach vášho prehliadača. V tomto prípade však už nebudete môcť používať službu Google Maps a zobrazenie mapy.

Informácie a ďalšie podrobnosti o spracovaní údajov spoločnosťou Google v rámci používania služieb Google nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti 15.1 "Integrácia služieb Google".

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

13.2 Integrácia iných služieb
13.2.1 Používanie údajov o správe súhlasu spoločnosťou Usercentrics

Táto webová stránka používa službu správy súhlasov spoločnosti Usercentrics GmbH Rosental 4, 80331 Mníchov (https://usercentrics.com/), softvér, ktorý sa používa na dodržiavanie našich zákonných povinností a na ukladanie súhlasov so spracovaním údajov. Spracovanie údajov v tejto súvislosti sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO. Údaje zhromaždené a použité v tejto súvislosti sa vždy ukladajú len pod pseudonymom (napríklad náhodné identifikačné číslo) a nie sú spájané s vašimi osobnými údajmi (napríklad meno, adresa atď.). Pokiaľ externí poskytovatelia služieb získajú prístup k údajom, deje sa tak výlučne v našom mene a pod našou kontrolou. Z technického hľadiska softvér používa najmä takzvané "cookies" a "miestne úložiská" na zhromažďovanie nasledujúcich informácií: Kedy bola webová stránka navštívená, s akým zariadením a s akým prehliadačom, aká IP adresa (anonymizovaná) a aké súhlasy boli udelené.

Potvrdenie o odvolaní predtým udeleného súhlasu sa uchováva tri roky. Uchovávanie je na jednej strane založené na našej zodpovednosti podľa článku 5 ods. 2 DSGVO. To nás zaväzuje dodržiavať spracovanie osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Na druhej strane, lehota na uchovávanie v rámci bežnej premlčacej lehoty podľa § 195 BGB je tri roky. Táto premlčacia lehota začína plynúť na konci roka, v ktorom nárok vznikol (§ 199 BGB). Trojročná premlčacia lehota sa teda začína 31. decembra a končí sa o tri roky neskôr o polnoci 31. decembra.

13.2.2 Používanie Emarsys na účely personalizovanej reklamy

Na správu našich zákazníkov ako aj na naše marketingové kampane používame marketingový komunikačný nástroj spoločnosti Emarsys eMarketing Systems GmbH (ďalej len „Emarsys“), Zeppelinstrasse 2, 85399 Hallbergmoos. Ak ste si niečo objednali v našom online obchode alebo ak ste si vytvorili zákaznícky účet, údaje, ktoré ste poskytli počas registrácie, spracúvame na účely spracovania procesu objednávky a tiež na personalizovaný prístup k zákazníkom. Aby sme vás na základe predchádzajúceho a aktuálneho používania našej webovej stránky mohli individuálne osloviť prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, napríklad prostredníctvom e-mailu a push notifikácií a aby sme pre vás ako užívateľa mohli navrhnúť našu ponuku zaujímavejším spôsobom, konsolidujeme údaje o užívateľoch zo všetkých relevantných zdrojov údajov. Na tento účel odovzdávame spoločnosti Emarsys najmä nasledujúce osobné údaje príslušných užívateľov:

• pseudonymizovaná e-mailová adresa,

• priezvisko, meno,

• dátum narodenia

• telefónne číslo

• údaje adresy

• prípadné súhrnné informácie o histórii zákazníckeho účtu,

• opt-ins pre kontakt,

• dátum prvej registrácie,

• číslo zákazníka,

Pritom pri používaní tejto webovej stránky sa nastaví súbor cookie s trvaním 12 mesiacov. Údaje zozbierané prostredníctvom súboru cookie v pseudonymizovanej forme odovzdávame spoločnosti Emarsys na vyhodnotenie. Toto slúži nášmu oprávnenému záujmu o optimalizáciu našej online ponuky na základe štatistík. Odkaz na osobu je tu z dôvodu anonymizácie vylúčený.

Už existujúce databázy sú na našej webovej stránke obohatené o ďalšie informácie o individuálnom správaní pri používaní. Takto je okrem iného možné zhromažďovať, priraďovať a vyhodnocovať určité informácie o už zadaných objednávkach alebo o záujmoch o produkty na základe kliknutí. Všetky tieto informácie sa spracúvajú výlučne v pseudonymizovanej forme.

Toto vyhodnotenie založené na súboroch cookie nám umožňuje zobrazovať vám na našej webovej stránke reklamu prispôsobenú vašim záujmom.

Právny základ pre spracovanie údajov, ktoré presahujú rámec ukladania kontaktov do databázy (právny základ článok 6 ods. 1 písm. b GDPR) a prenos anonymizovaných údajov o objednávkach z databázy (právny základ článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), sa uskutoční výlučne vtedy, ak ste udelili svoj výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a DSGVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

S ohľadom na personalizovaný marketing máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov do Emarsys v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť úplne deaktivovať Emarsys v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 15).

V prípade odvolania je možné, že vám nebudú plne k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Emarsys nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na adrese: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy.

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej hier te klikken op de instemming beherende functie .

13.2.3 Použitie polyfill.io

Obsah na našich webových stránkach sprístupňujeme prostredníctvom takzvanej siete na doručovanie obsahu (CDN, Content Delivery Networks). Ako poskytovateľa tejto webovej služby používame polyfill.io, Number One Southwark Bridge, London, SE1 9HL. Aby bolo možné používať obsah poskytovaný službou polyfill.io, je potrebné uložiť vašu IP adresu, informácie o prehliadači (názov, verzia), webovej stránke, operačnom systéme užívateľa, rozlíšení obrazovky užívateľa, jazykových nastaveniach prehliadača alebo operačného systému užívateľa. Vaše údaje sa zvyčajne prenesú na server polyfill.io a tam sa uložia. Poskytovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti. Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov do polyfill.io v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť úplne deaktivovať polyfill.io v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 15).

V prípade odvolania je možné, že vám nebudú plne k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou polyfill.io nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na adrese a href="https://polyfill.io/v3/privacy-policy">https://polyfill.io/v3/privacy-policy

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej služby správy súhlasov tu.

13.2.4 Používanie údajov na odporúčanie produktov spoločnosťou Prudsys

Tieto webové stránky využívajú nástroje webovej analýzy spoločnosti Prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz (https://prudsys.de/en/), softvér, ktorý sa používa na kontrolu a zlepšovanie našich online ponúk, najmä na meranie využívania našich online ponúk a zobrazovanie príslušných odporúčaní produktov. Údaje zhromaždené a použité v tejto súvislosti sa vždy ukladajú len pod pseudonymom (napríklad náhodné identifikačné číslo) a nie sú spájané s vašimi osobnými údajmi (napríklad meno, adresa atď.). Pokiaľ externí poskytovatelia služieb získajú prístup k údajom, deje sa tak výlučne v našom mene a pod našou kontrolou. Z technického hľadiska používané nástroje na sledovanie používajú najmä takzvané "cookies" a "web beacons" na zhromažďovanie nasledujúcich informácií: Ktoré stránky sú navštevované, kedy, ako často a v akom poradí, ktoré produkty sa vyhľadávajú, na ktoré odkazy alebo ponuky sa kliká a ktoré objednávky sa zadávajú. Ak nechcete, aby sme takto zhromažďovali a používali informácie o vašom používaní webovej stránky, môžete sa odhlásiť prostredníctvom našej služby správy súhlasov. Na tento účel sa u vás nastaví príslušný súbor opt-out cookie, ktorý nebude obsahovať žiadne údaje vhodné na sledovanie, ale iba nám umožní rozpoznať váš nesúhlas so zhromažďovaním údajov, takže sa už nebude vykonávať.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov do spoločnosti prudsys v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť úplne deaktivovať prudsys v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 15).

V prípade odvolania je možné, že vám nebudú plne k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou prydsys nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na adrese https://prudsys.de/en/privacy/

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej služby správy súhlasov tu.

13.2.5 Služba Sentry

Naše aplikácie používajú službu Sentry, ktorú poskytuje spoločnosť Functional Software, Inc. dba Sentry, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA, na zhromažďovanie informácií o chybách JavaScriptu v aplikácii, aby naši vývojári mohli tieto chyby proaktívne opravovať. Spracúvajú sa len informácie o stránke, na ktorej sa užívateľ nachádzal v čase výskytu chyby, type chyby, ktorá sa vyskytla, pseudonymizované identifikačné číslo užívateľa a anonymizované identifikačné číslo prehliadača inštalácie. Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO. Máme oprávnený záujem na detekcii chýb našich aplikácií. Podrobnejšie informácie nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na adrese https://sentry.io/privacy/

13.2.6 Služba Expo

Naše aplikácie používajú na vývoj mobilných aplikácií a distribúciu aktualizácií aplikácií užívateľom službu Expo, ktorú poskytuje spoločnosť 650 Industries Inc., Palto Alto, CA, USA. V tomto procese sa spracúva IP adresa, jednoduché informácie o koncovom zariadení (typ modelu, operačný systém) a jazyk operačného systému.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez uvedenia dôvodu s účinnosťou do budúcnosti. Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov do spoločnosti Expo v rámci používania našich webových stránok, máte možnosť úplne deaktivovať službu Expo v nastaveniach vášho prehliadača (pozri vyššie bod 15).

V prípade odvolania je možné, že vám nebudú plne k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Expo nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na adrese https://expo.io/privacy.

Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Toto poskytnutie nie je zákonom alebo zmluvou vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií však môže mať za následok, že nebudete môcť používať naše webové stránky alebo ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete spravovať pomocou našej služby správy súhlasov tu

14. Online prítomnosť na sociálnych sieťach

Ak ste aktívni na sociálnych sieťach, využívame našu online prítomnosť na príslušných sieťach, aby sme s vami komunikovali alebo vám ponúkali informácie o nás.

Radi by sme upozornili, že vaše údaje sa môžu spracúvať aj mimo Európskej únie (EÚ). To by mohlo sťažiť vymáhanie vašich práv.

Vaše údaje sa môžu spracúvať aj v rámci sociálnych sietí na účely prieskumu trhu a reklamy (napríklad profily používania) s cieľom zobrazovať vám v rámci sietí aj mimo nich reklamy, ktoré zodpovedajú vašim predpokladaným záujmom. Na tieto účely sa vo vašich počítačoch zvyčajne ukladajú súbory cookie, v ktorých sa uchováva vaše správanie pri používaní a záujmy.

Odkazujeme vás na vyhlásenia o ochrane osobných údajov a informácie poskytnuté prevádzkovateľmi príslušných sietí, v ktorých sú podrobne uvedené príslušné formy spracovania a možnosti vzniesť námietku (opt-out).

Chceli by sme tiež poukázať na to, že žiadosti o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb možno najúčinnejšie uplatniť u poskytovateľov. Prístup k údajom užívateľov majú len poskytovatelia, ktorí môžu priamo prijať príslušné opatrenia a poskytnúť informácie. Ak stále potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať.

Spracovanie sa vykonáva na účely žiadostí o kontakt a komunikácie, sledovania, remarketingu, merania rozsahu (napríklad štatistiky prístupov, rozpoznanie vracajúcich sa návštevníkov). Právny základ je založený na našich oprávnených záujmoch podľa článku 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DS-GVO. Používame nasledujúce služby a poskytovateľov služieb:

• Facebook: Sociálna sieť; poskytovateľ služieb: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland/Írsko, materská spoločnosť: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; webová stránka: https://m.facebook.com/; Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (zabezpečenie úrovne ochrany údajov pri spracúvaní údajov v USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; možnosť vzniesť námietku (opt-out): Nastavenia pre reklamy: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; Informácie k dohode o spoločnom spracúvaní osobných údajov na stránkach Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, Informácie o ochrane osobných údajov pre stránky Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

• Instagram: Sociálna sieť; poskytovateľ služieb: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; webová stránka: https://www.instagram.comVyhlásenie o ochrany osobných údajov: http://instagram.com/about/legal/privacy.

• Pinterest: sociálna sieť; poskytovateľ služieb: Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA; webová stránka: https://policy.pinterest.com/de/impressum; Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

• Google/Youtube: sociálna sieť; poskytovateľ služieb: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Írsko; webová stránka: https://www.youtube.com; Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

15. Ponuky poukážok spoločnosti Sovendus GmbH

Aby ste si mohli vybrať ponuku poukážok, ktorá vás aktuálne zaujíma, sprostredkujeme spoločnosti Sovendus GmbH, Moltkestr, hodnotu hash vašej e-mailovej adresy a vašu IP adresu v pseudonymizovanej a zašifrovanej podobe. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (článok 6 ods. 1 písm. f) DSGVO). Pseudonymizovanú hodnotu hash e-mailovej adresy použije spoločnosť Sovendus na zohľadnenie prípadných námietok voči reklame (článok 21 ods. 3, článok 6 ods. 1 písm. c) DSGVO). IP adresu používa spoločnosť Sovendus výlučne na účely zabezpečenia údajov a zvyčajne ju po siedmich dňoch anonymizuje (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Okrem toho na účely fakturácie sprostredkujeme spoločnosti Sovendus pseudonymizované číslo objednávky, hodnotu objednávky s menou, ID relácie, kód kupónu a časovú pečiatku (článok 6 ods. 1 písm. f) DSGVO). Ak máte záujem o ponuku poukážok od spoločnosti Sovendus, ak nie je žiadne námietka voči reklame voči vašej e-mailovej adrese a ak kliknete na banner s poukážkou, ktorý sa zobrazuje len v tomto prípade, sprostredkujeme vaše oslovenie, meno a e-mailovú adresu v zašifrovanej podobe spoločnosti Sovendus na prípravu poukážky (článok 6 ods. 1 písm. b, f DSGVO). Ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov spoločnosťou Sovendus nájdete v online informáciách o ochrane osobných údajov na adrese služby správy súhlasov tu

16. Používanie vašich údajov na reklamné účely a prieskum trhu

Okrem spracovania vašich údajov na účely nákupu od spoločnosti GDC používame vaše údaje aj na reklamné účely a prieskum trhu. Samozrejme, vaše údaje budú nášmu partnerovi postúpené len v anonymizovanej podobe. Právnym základom tohto prenosu je článok 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO. Proti použitiu vašich osobných údajov na reklamné účely a prieskum trhu môžete kedykoľvek namietať, a to buď vcelku, alebo v prípade jednotlivých opatrení, pričom vám nevzniknú žiadne náklady okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb. Na tento účel postačuje oznámenie v textovej forme na vyššie uvedené kontaktné údaje (napríklad e-mail, fax, list).

17. Práva dotknutej osoby

Ak spoločnosť GDC spracúva vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou podľa článku 4 č. 1 DS-GVO s nasledujúcimi právami voči spoločnosti GDC:

17.1 Právo na informácie

V súlade s článkom 15 DS-GVO nás môžete požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, budeme spracúvať. Ak spracúvame vaše osobné údaje, môžete od nás požadovať informácie o nasledovnom:

V súlade s článkom 15 DS-GVO si od nás môžete vyžiadať potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak spracúvame vaše osobné údaje, môžete od nás požadovať správu o nasledujúcich informáciách:

• účely spracovania;

• kategórie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame;

• príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sme poskytli alebo poskytneme vaše osobné údaje;

• (ak je to možné) plánované obdobie, počas ktorého budeme vaše osobné údaje uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie doby uchovávania;

• existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, práva na obmedzenie spracovania alebo práva vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu;

• existencia práva na odvolanie sa k dozornému orgánu;

• všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás;

• existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (článok 22 ods. 1 a 4 DS-GVO) a - aspoň v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracúvania pre vás.

Máte právo požiadať o informácie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sprostredkujú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požiadať o informácie o vhodných garanciách podľa článku 46 GDPR v súvislosti s prenosom.

17.2 Právo na opravu

Podľa článku 16 DS-GVO máte právo požadovať, aby sme opravili a/alebo doplnili akékoľvek nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

17.3 Právo na vymazanie

V súlade s článkom 17 DS-GVO môžete požadovať, aby sme vaše osobné údaje bezodkladne vymazali. Vaše údaje sme povinní okamžite vymazať, ak nastane jeden z nasledujúcich dôvodov:

• Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

• Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého spracúvame údaje podľa článku 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO alebo článku 9 ods. 2 písm. a) DS-GVO, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie.

• Namietate proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 DS-GVO a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 DS-GVO.

• Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne.

• Vymazanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje.

• Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti v súlade s článkom 8 ods. 1 GDPR.

Ak sme zverejnili vaše osobné údaje a sme povinní ich vymazať podľa článku 17 ods. 1 DS-GVO, prijmeme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, pričom zohľadníme dostupnú technológiu a náklady na vykonanie, aby sme informovali prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údaje, že ste ako dotknutá osoba požiadali o vymazanie všetkých odkazov na vaše osobné údaje alebo kópií či replikácií vašich osobných údajov.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je nevyhnutné spracovanie

• na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií;

• na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, alebo na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá nám bola zverená;

• z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (článok 9 ods. 2 písm. h) a i) a článok 9 ods. 3 DS-GVO);

• na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 DS-GVO, pokiaľ je pravdepodobné, že uvedené právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

• na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

17.4 Právo na obmedzenie spracovania

Za nasledujúcich predpokladov môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v súlade s článkom 18 DS-GVO:

• ak spochybníte presnosť svojich osobných údajov, a to na obdobie, ktoré nám umožní overiť presnosť osobných údajov;

• ak je spracovanie nezákonné a vy odmietnete vymazať osobné údaje a namiesto toho požiadate o obmedzenie používania osobných údajov;

• ak už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

• ak ste podali námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 DS-GVO a zatiaľ nie je jasné, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Ak bolo spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené, smú sa tieto údaje - okrem ich uloženia - spracúvať len s vaším súhlasom alebo na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Ak bolo obmedzenie spracovania obmedzené v súlade s vyššie uvedenými predpokladmi, budeme vás o tom informovať pred zrušením obmedzenia.

17.5 Právo na informácie

Ak ste voči nám uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, sme podľa článku 19 DS-GVO povinní informovať o tejto okolnosti všetkých príjemcov, ktorým sme vaše osobné údaje poskytli, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch.

17.6 Právo na prenosnosť údajov

Podľa článku 20 DS-GVO máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo sprostredkovať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby sme tomu bránili, za predpokladu, že

• spracovanie je založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO alebo článok 9 ods. 2 písm. a) DS-GVO) alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO a

• spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných postupov.

Pri uplatňovaní tohto práva máte tiež právo na sprostredkovanie vašich osobných údajov priamo od nás k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Tým nesmú byť dotknuté slobody a práva iných osôb. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení.

17.7 Právo vzniesť námietku

Podľa článku 21 DS-GVO máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) DS-GVO z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie; to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Vaše osobné údaje nebudeme následne ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné legitímne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

17.8 Právo odvolať vyhlásenie o súhlase podľa zákona o ochrane údajov

Podľa zákona o ochrane údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania. Podľa článku 22 DS-GVO máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní - vrátane profilovania - ktoré má voči vám právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje. To neplatí, ak rozhodnutie

• je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami,

• je prípustné na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podliehame, a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov, alebo

• sa vykonáva s vaším výslovným súhlasom.

17.9 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, pracoviska alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že nami vykonávané spracovanie vašich osobných údajov porušuje GDPR.

Príslušným dozorným orgánom pre GDC v Nemecku je:

Bavorský štátny úrad pre dohľad nad ochranou údajov (BayLDA).

Promenade 27

91522 Ansbach

Telefón: +49 (0) 981 53 1300

E-mail: [email protected]

18. Zodpovednosť za obsah a informácie

Naše webové stránky obsahujú odkazy na internetové ponuky externých poskytovateľov. Obsah internetových ponúk externých poskytovateľov sme pri nastavovaní odkazu starostlivo skontrolovali, či neporušuje platné zákony podľa občianskeho alebo trestného práva. Nie je však vylúčené, že príslušní poskytovatelia tento obsah následne zmenia. Ak sa domnievate, že odkazom prepojené externé stránky porušujú platné právne predpisy alebo majú iný nevhodný obsah, dajte nám to vedieť. Vaše upozornenie skontrolujeme a v prípade potreby externý odkaz odstránime. Nezodpovedáme za obsah a dostupnosť odkazom prepojených externých internetových stránok.

19. Možnosť kontaktu

V prípade otázok týkajúcich sa zhromažďovania, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, informácií, opravy, blokovania alebo vymazania údajov, ako aj odvolania udelených súhlasov alebo námietky proti konkrétnemu používaniu údajov nás prosím kontaktujte priamo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

20. Zahrnutie a platnosť vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí len pre obsah GDC. Pre odkazom prepojený externý obsah platia ďalšie ustanovenia o ochrane a bezpečnosti údajov. Kto je za tieto ponuky zodpovedný, nájdete v príslušnej tiráži alebo vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Vzhľadom na ďalší vývoj našich webových stránok alebo zavedenie nových technológií môže byť potrebné toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov zmeniť. Preto si vyhradzujeme právo kedykoľvek zmeniť vyhlásenie o ochrane osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti. Vždy platí znenie dostupné v čase vašej návštevy webovej stránky.

Stav: 26. 3. 2021

Verzia DE-3.01