Informácie o práve na odstúpenie od zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali posledný tovar. Ak chcete uplatniť svoje právo na odvolanie, musíte nás informovať (Gries Deco Company GmbH, Boschstraße 7 + 7a, 63843 Niedernberg, [email protected], telefón: 0800 042412) prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je predpísaný.

Môžete nám poslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Ak túto možnosť využijete, bezodkladne vám zašleme potvrdenie (napríklad e-mailom) o prijatí takéhoto odstúpenia. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), a to bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na toto splatenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii. Ak sa s vami výslovne nedohodneme inak, nebudú vám za toto splatenie účtované žiadne poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar zaslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar musíte vrátiť alebo odovzdať nám alebo spoločnosti Gries Deco Company GmbH, Industriegebiet Süd B 30, 63755 Alzenau, Deutschland/Nemecko, bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášame my . Štítok pre vrátenie tovaru vytvoríte pomocou tohto odkazu. Sem zadajte svoje meno, adresu a e-mailovú adresu. Zákaznícka referencia je obzvlášť dôležitá: Sem zadajte číslo objednávky, ktoré nájdete na dodacom liste alebo v e-maile s potvrdením objednávky. Teraz si môžete vytlačený štítok na vrátenie vytlačiť a nalepiť ho na svoj návrat. Prípadnú stratu hodnoty tovaru musíte uhradiť len vtedy, ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na preskúmanie stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

(Ak chcete zmluvu zrušiť, vyplňte tento formulár a pošlite ho späť.)

  • Spoločnosti Gries Deco Company GmbH, Boschstraße 7 + 7a, 63843 Niedernberg, [email protected]

  • Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/nami (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

  • Objednané dňa (*)/ prijaté dňa (*)

  • Meno spotrebiteľa(ov)

  • Adresa spotrebiteľa(ov)

  • Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade papierovej formy komunikácie)

  • Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Osobitné pokyny

Ak túto zmluvu financujete pôžičkou a neskôr ju zrušíte, nie ste už viazaný ani zmluvou o pôžičke za predpokladu, že obe zmluvy tvoria ekonomický celok. To sa predpokladá najmä vtedy, ak sme zároveň vaším veriteľom alebo ak váš veriteľ využíva našu spoluprácu v súvislosti s financovaním. Ak nám v čase účinnosti odstúpenia od zmluvy už vznikol nárok na pôžičku, váš veriteľ vstupuje do našich práv a povinností z financovanej zmluvy vo vzťahu k vám s ohľadom na právne dôsledky odstúpenia od zmluvy alebo vrátenia. To sa neuplatňuje, ak je predmetom tejto zmluvy nadobudnutie finančných nástrojov (napríklad cenných papierov, devíz alebo derivátov).

Ak sa chcete čo najviac vyhnúť zmluvnému záväzku, využite svoje právo na odstúpenie od zmluvy a odstúpte aj od zmluvy o pôžičke, ak na to máte tiež právo.

Informácie o práve na odstúpenie od zmluvy poskytované s Trusted Shops Rechtstexter v spolupráci s právnymi zástupcami Wilde Beuger Solmecke.