ESSENTIALS Náplň do izbovej vône White Lily

biela, 500
24,99 €
49,98 € / l
S vami do 5 – 7 pracovných dní
Informácie o bezpečnosti a nebezpečenstve
Výstražné pokyny
Vysoko horľavá kvapalina a pary. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite. Nefajčite. Nevyhadzujte obsah a nádobu s domovým odpadom a zlikvidujte ich v súlade s regionálnymi/národnými predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa dostane na kožu: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa vyskytne podráždenie kože alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc.
Často sa za to kupuje
Podobné články
z kategórie Deko & Wohnen
Náš výber pre vás
 Trend: tekvice
Trend: tekvice
Objavte teraz
Malý, ale mohutný!
Malý, ale mohutný!
Objavte teraz
 Detský svet
Detský svet
Objavte teraz
Štýlové vázy
Štýlové vázy
Objavte teraz
Prestretý stôl
Prestretý stôl
Objavte teraz