ESSENTIALS Sada izbových vôní Lavender Touch

fialová, 2x 50 ml
11,99 €
119,90 € / l
S vami do 5 – 7 pracovných dní
Informácie o bezpečnosti a nebezpečenstve
Nebezpečenstvo
Vysoko horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite. Po použití si dôkladne umyte ruky. Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyhadzujte obsah a nádobu s domovým odpadom a zlikvidujte ich v súlade s regionálnymi/národnými predpismi. Ak sa dostane na kožu: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa vyskytne podráždenie kože alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc. Nefajčite. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou, môže spôsobiť alergické kožné reakcie.
Často sa za to kupuje
Podobné články
z kategórie Deko & Wohnen
Náš výber pre vás
 Trend: tekvice
Trend: tekvice
Objavte teraz
Malý, ale mohutný!
Malý, ale mohutný!
Objavte teraz
 Detský svet
Detský svet
Objavte teraz
Štýlové vázy
Štýlové vázy
Objavte teraz