ESSENTIALS Vôňa do izby Lovely Flowers

ružová, 120 ml
5,99 €
49,92 € / l
S vami do 5 – 7 pracovných dní
Informácie o bezpečnosti a nebezpečenstve
Výstražné pokyny
Ak sa necítite dobre, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Nevyhadzujte obsah a nádobu s domovým odpadom a zlikvidujte ich v súlade s regionálnymi/národnými predpismi. Po použití si dôkladne umyte ruky. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite. Pred použitím si prečítajte etiketu.

Osobitné označovanie určitých zmesí (EUH208)

Enthält TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, OCTAHYDRO-METHOXY-TETRAMETHYL-METHANOAZULENE, LINALOOL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Často sa za to kupuje
Podobné články
z kategórie Izbové vône
Náš výber pre vás
Kvetinové leto
Kvetinové leto
Objavte teraz
Malý, ale mohutný!
Malý, ale mohutný!
Objavte teraz
 Detský svet
Detský svet
Objavte teraz
Štýlové vázy
Štýlové vázy
Objavte teraz
Prestretý stôl
Prestretý stôl
Objavte teraz